Karlovy Vary Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
manifest
JČ KRAJ  |  a zdravotnictví  |  a školství  |  a sociální služby  |  a ekologie spacer
PRIORITY V ŘÍZENÍ KRAJE


  • Cílený boj proti korupci na všech úrovních krajské ekonomiky a řízení se zapojením široké občanské veřejnosti do kontrolních systémů, zejména u výběrových řízení veřejných zakázek.

  • Důrazné zkvalitnění zákonem stanovených auditů obecních rozpočtů a zejména celkového hospodaření obcí.

  • Důslednější využití vícezdrojového financování v ekonomice kraje, s racionálním, dostupnějším a průhlednějším využitím fondů EU.

    Podmínkou k naplnění těchto cílů je především vysoký morální kredit lidí, do jejichž rukou jsou svěřeny kompetence nakládat s veřejnými prostředky. Rozhodování musí být vedeno veřejným zájmem a nikoli zájmy jednotlivců či skupin. Cítíme nevyváženost  současné politické scény už jen v tom, že je v ní velmi nízké zastoupení žen. Naše kandidátka je v tomto ohledu vzácně vyrovnaná. Věříme, že ženský element vnese do politiky tolik potřebnou toleranci a empatii a zbrousí hrany současnému trendu agresivity a arogance.