VSTUPNÍ SITUACE

Kontrola v našem pojetí znamená průběžnou činnost. Zákon o vnitřním auditu ji dnes neřeší. Prostý důvod. Jejího vedoucího schvaluje rada a tento člověk je přímým podřízeným primátora. Ve své podstatě politickým nástrojem v rukou politické lobby. Je nezbytná změna situace, minimálně do kompetence jmenování a odvolání třemi pětinami zastupitelstva. To je naší prioritou ve vztahu k centrální legislativě. Základem je opět systém. Je třeba dodržovat tři základní samostatné okruhy financí (transfery, provozní a investiční). Jejich řízení je nezbytné soustředit do jednoho specializovaného centra. Tím zvýšíme efektivnost administrativy s potenciálem snížení stavů zaměstnanců. Základem našeho řešení je řízení podle cílů a kontrola jejich plnění, vázaná na odměňování.

PRIORITY A CÍLE

Vstupní stanovení cílů vedením města (měřitelné cíle programového prohlášení). Provázání plnění cílů na odměňování a odstoupení při neplnění (písemné prohlášení).
Stanovení cílů všem organizačním složkám magistrátu a jeho organizacím (plány činnosti). Vazba odměn a kontrola podle cílů.Vyvození důsledků z neplnění (odvolání).
Vymezení pravomocí a odpovědností pro plnění cílů v rámci organizačního řádu.
Výstupy kontroly veřejně dostupné podle požadavků občanů v souladu s platnými právními normami. Omezení byrokratického přístupu k tzv. „tajným informacím“.
Vytvoření funkčního systému controllingu na bázi běžné pro podnikatelský sektor (forma tzv. reportingu, vybudování propojeného informačního systému organizací).
Prosazení nezávislosti vnitřního auditu na vedení města (podřízenost zastupitelstvu).