VSTUPNÍ SITUACE

Jak naznačila naše koncepce řízení ekonomiky města, vlastní kapitálové (investiční) výdaje jsou limitovány objemem 300 milionů Kč ročně. Pouze čistá investice do KV Areny činila 923 milionů Kč,bez vyhodnocení návratnosti a udržitelnosti. Pro město jsou dnes závazné pouze projekty IPRM (693 milionů Kč) a Integrovaného operačního plánu (IOP, revitalizace Staré role v objemu 176 milionů Kč) pro léta 2010 až 2014. Tyto projekty budou dotovány 15 miliony EUR a jsou smluvně zajištěny dotacemi EU. Pro ostatní projekty je nezbytné zajistit financování na principu propojení s podnikatelským sektorem (Public Private Partnership – PPP). Současné finanční nároky Strategického plánu rozvoje města (SPURM) v řádech dalších miliard jsou s ohledem na zadlužení města a nízkou návratnost projektů zcela nereálné. Pouze vedou k nadhodnocování veřejných investičních zakázek a mimořádným ziskům stavebních lobby a propojených osob z politické sféry. Základní princip opět spočívá v nutnosti chovat se jako firma.

PRIORITY A CÍLE

Efektivní a hospodárné investice v rámci IPRM a IOP. Prověření všech realizovaných výběrových řízení na zakázky a způsobu jejich provedení.
U projektu plaveckého bazénu prosazení padesátimetrové délky bazénu a konkurenceschopnosti (s výjimkou Thermalu jediný obdobný bazén v kraji).
Aktualizace SPURM, vymezení reálných rozvojových priorit a řešení jejich financování. Hodnocení udržitelnosti provozu projektů podle standardů EU.
Prosazování projektů na principu PPP s přímou účastí investorských firem.
Omezení vlivu stavebních lobby napojených na ODS a ČSSD prostřednictvím průhledných výběrových řízení (jasná zadání a kritéria pro hodnocení).
Vytvoření podmínek pro snížení nadhodnocených rozpočtů investic (dnes odhadováno na 40% skutečné ceny i více). Cesta vytvořením srovnávacích ceníků staveb.