VSTUPNÍ SITUACE

Pouze na základě provedených organizačních a řídících opatření lze ozdravit deficitní hospodaření města a růst jeho dluhů. Město v minulém volebním období zapojilo do rozpočtu všechny volné zdroje a vzalo si úvěr 550 milionů Kč na výstavbu KV Areny. Pro
další rozvojové projekty předpokládá další úvěry ve výši 350 milionů Kč. Deficity rozpočtu tak pouze v období let 2008 až 2010 dosáhnou více jak 1 500 milionů Kč. Provozní náklady na akce Integrovaného plánu města (IPRM) nejsou vyčísleny a budou vyžadovat provozní výdaje v řádu desítek milionů (KV ARENA, Rolava, cyklostezky, budoucí plavecký bazén a míčová hala). Je nezbytná redukce běžných výdajů a efektivní vynakládání prostředků na investice (kapitálové výdaje). Při současných 1 000 milionů Kč příjmů bez sociálních transferů lze racionalizací všech procesů dosáhnout běžných výdajů bez splátek dluhů z úvěrů v objemu 700 milionů Kč ročně. Na kapitálové výdaje tak bude vyčleněno 300 milionů Kč ročně. Základem naší politiky bude vyrovnané hospodaření a postupné umořování dluhů z úvěrů. Základním problémem vstupního období bude zajistit platební schopnost (likviditu) města a zprostředkovaně všech jeho dotovaných a podporovaných organizací.

PRIORITY A CÍLE

Zpracování a průběžná aktualizace racionalizačního plánu magistrátu a všech jeho organizací s cílem snížení běžných výdajů na 700 milionů Kč ročně.
Zavedení systému centrálního plánování a řízení platební schopnosti města a všech jeho organizací (řešení modulem informačního systému financování).
Stanovení centrálních rozpočtových limitů a limitů jednotlivých organizací. Souběžně omezení všech rozpočtových opatření (pouze na vyjmenované závažné důvody /přírodní katastrofa ).
Zajištění stálého poradenství v oblasti racionalizačních procesů (stálý tým poradců odměňovaný složkou za prokazatelnou úsporu výdajů).
Možnost přijímání dalších investičních úvěrů pouze v případě čisté ekonomické návratnosti. Postupné snižování dnešní 80 milionové dluhové služby města.
Dosažení dlouhodobě vyrovnaného hospodaření a stability hospodaření.