Karlovarský kraj patří velikostí, počtem obcí i obyvatel mezi malé kraje Česka. Ve 132 obcích žije cca 305 000 obyvatel, což je nejméně ze všech krajů. Mohlo by se zdát, že správa kraje tak malého nebude složitá. Opak je pravdou. Poválečné vylidnění a znovuosídlení destruovalo ekonomické i sociální prostředí především venkovského prostoru. Zánik měst a obcí, zavedení socialistické střediskové soustavy, velkotěžba uhlí v Chebské a Sokolovské pánvi a s tím spojená devastace přírody, urbanizace a další negativní historické zátěže poválečné i socialistické ovlivňují tvářnost našeho kraje dodnes. Stále patrná je také domovská nezakořeněnost v několika vlnách přišedších obyvatel, ať už je jejím příznakem obecná lhostejnost k věcem veřejným, mělkost neziskového sektoru či vztah ke kulturním hodnotám. Na druhé straně je čím dál více lidí, kteří s Karlovarským krajem a s obcí či městem, ve kterém žijí, spojili svůj osud, kteří směle říkají „TADY JSEM DOMA".

Identifikace lidí s obcí a krajem jako svým domovem je předpokladem vytváření vlastní identity obce i kraje a bezesporu otevřením zájmu o věci veřejné.

Správa obcí a správa kraje spolu úzce souvisí. Místní samosprávy, jak krajská, tak obecní a městské spolu se státní správou, kterou kraj a obce vykonávají, vytvářejí síť veřejné správy, která by měla být pro občana přehledná , srozumitelná a otevřená. Do značné míry právě úřady, místní a krajští zastupitelé spoluvytvářejí obraz kraje. Právě mnozí z nich v minulosti vytvořili takový obraz Karlovarského kraje, jako místa,ve kterém kvete korupce a protekcionalismus. Změna, která musí nastat, abychom byli krajem pro lidi i investory přitažlivým, znamená narušení souručenství mezi letitými parťáky z různých i proti sobě stojících politických stran, lobbisty a známými firmami, narušení pocitu beztrestnosti a nezodpovědnosti.

Správa věcí veřejných musí znovunabýt svůj etický obsah. Veřejná kontrola, transparentnost a srozumitelnost rozhodování krajského zastupitelstva , otevřenost vůči jiným názorům by měla napomoci změnit obraz našeho kraje.
Krajské zastupitelstvo svým rozhodováním může výrazně ovlivnit život v obcích a to jak ve velkých městech, tak v středních a malých, ale především ve venkovském prostoru.

1. Nej - větší nezaměstnanost

Nedostatek pracovních příležitostí je nejen v obcích do 2 000 obyvatel, kde žije přes 5% populace, ale i v obcích do 10 000 obyvatel vzdálenějších od okresních center, má za následek, že venkovský prostor se vylidňuje. K zastavení tohoto nepříznivého trendu může kraj přispět podporou programů rozvoje místních samospráv a lepší dopravní obslužností. Znamená to vytvoření podpůrného fondu pro vytvoření pracovních míst a zajištění možnosti dojíždění za prací, tedy kvalitní dopravní obslužnost. Možnost dojíždění obyvatel za prací, a to neplatí jenom pro malá sídla, ovlivňuje též stav komunikací, z nichž značné množství je ve správě Karlovarského kraje. Jejich rekonstrukce, s využitím Regionálního operačního programu, je jednou z priorit hnutí Doktoři. Bezproblémová dostupnost center pro lidi z venkova znamená nejenom větší šanci pro získání zaměstnání, ale též větší dostupnost lékařské péče, zpřístupnění studia a kultury. A z druhé strany dostupnost venkovských sídel a městeček pro ně znamená možnost rozvíjet aktivity pro turisty a tím vytvářet pracovní příležitosti v místě.

Hnutí Doktoři bude podporovat rozvoj vlakové a autobusové dopravy, aby na mapě Karlovarského kraje nebylo bílého místa.


2. Nej - nižší vzdělanost

Kraj má pod svojí patronací střední a učňovské školy. Bohužel v posledních letech, mnohdy bez rozmyslu a bez debaty s vedením škol a se samosprávami, dochází k jejich rušení a přemisťování do okresních měst. Právě nepřipravenost vytváření velkých středoškolsko-učňovských kampusů a jejich přesun znamená pro malá a střední města citelnou ztrátu a nezvyšuje kvalitu vzdělání.

Hnutí Doktoři bude vždy velice zvažovat rušení či přemístění středních škol a učilišť z malých měst. Naopak, chceme v malých a středních městech ve spolupráci s firmami zakládat studijní a učňovské obory, které jsou na pracovním trhu žádoucí. Před každou zamýšlenou změnou vždy budeme jednat se samosprávami a školami.


3. Území udržitelného rozvoje

Pro rozvoj obcí především na Sokolovsku a částečně i na Karlovarsku je důležité nepřekročení závazných těžebních limitů. Obce na hranicích těžebních jam musejí mít jistotu, že nezmizí z mapy Karlovarského kraje. Dodržení limitů těžeb a postupná rekultivace musí dnes málo atraktivním obcím dát nový smysl.

Hnutí doktoři bude podporovat postupnou kvalitní rekultivaci důlního území.


4. Internet všude

Informace a jejich rychlé šíření jsou a ještě více budou součástí globálního tržního prostoru. Vytvoření podmínek a podpora internetu je nejefektivnější investicí do budoucnosti. Je to investice do vzdělanostní ekonomiky, je to investice do lidí (lidských zdrojů). Call centra Outsourcing mohou fungovat i v našem kraji.

Hnutí doktoři bude vytvářet podmínky a podporovat investice do komunikačních technologií.