Děti a mládež

Kultivovat neznamená bavit. Všechna úsilí a všechny stránky lidské činnosti nemají na úrovni generace žádný smysl, není- li komu vytvořené hodnoty předat.

Nemáme–li v úmyslu námi vytvářené materiální, ekonomické, společenské, morální i kulturní hodnoty předávat společenstvím, nevycházejícím z našeho regionu a z našich dětí, musíme tedy naše děti kultivovat a vzdělávat tak, aby byly vůbec schopny tyto námi vytvářené hodnoty převzít a přirozeně předávat dále.

Kultivovat však nelze pouze vymezenou část dětí a mládeže, protože technicky je takový proces v konečném důsledku nefunkční. Kultivované musí být celé společenské spektrum.

Vedle přirozeného kultivačního procesu, který s sebou přináší v našem kraji podporovaný sport musí však stejnou měrou být podporována kultura. Zvrhlé teorie o tržním pojetí kultury, která si na sebe dokáže vydělat, jsou pouhým sebeklamným a sebezničujícím klamem. Jeho tragické důsledky jsou patrné a různé přístupy čitelně rozpoznatelné v zahraničí. Náš silný soused, Německá spolková republika, je si tohoto mechanizmu plně vědoma a kultuře pro děti a mládež je zde věnována veliká pozornost a podpora. Ve stejném duchu pracuje s dětmi Francie a Velká Británie. Zde vyrůstají kultivovaní nástupci, schopní v Evropě uznávané hodnoty přebírat. Pro opačný příklad se ale můžeme stejně tak pohlédnout za oceán nebo přesně na opačnou stranu a statistiky, zabývající se způsobem života dětí a mládeže nahánějí pouze obavy. Je volbou nás nyní a teď, kterým směrem se dále bude vyvíjet kultivace nejmenších. Ve sjednoceném trhu velké Evropy, který nás čeká, budou však ty méně kultivované skupiny hrát druhé i třetí housle... Chléb se láme nyní.

Karlovarský kraj potřebuje posloupnou řadu kvalitně a profesionálně vybraných kulturních koncertů a představení na odpovídající úrovni jednotlivých věkových kategorií dětí a mládeže, ekonomicky dostupných pro všechny děti regionu a v zaopatřeném systému jim nabídnutých. Shlédnutá představení je potřeba obohatit oživujícími – animačními aktivitami a nabídnout tak dětem a mládeži hodnotnou alternativu k bezobsažnému trávení volného času.

Veřejnost

V Karlovarském kraji umělecky tvoří v nejrůznějších oborech tisíce kvalitních méně či více známých umělců, těch na vrcholu sil i těch, kteří na svoji dobu teprve čekají. Kulturní život kraje by jim měl dát příležitost k rozvoji svých aktivit a dát těmto umělcům možnost předvést svoji tvorbu s adekvátním ohodnocením a podporou formou vypisování soutěží a grantů pro regionální umělce.

Kultura a morálka společnosti

Kultura by také měla hledat odpovědi na nezodpovězené otázky přítomnosti silných národnostních menšin v kraji, ptát se po příčinnosti takto silné migrace právě do našich končin a jeho těžko čitelného pozadí, které tyto migrace způsobuje a především hledat odpovědi na otázky kulturně sociálních vztahů mezi českou mládeží a přistěhovaleckými skupinami, s nimiž se díky ekonomické síle jednotlivců dostávají do rukou českých dětí drogy a životní návyky a přístupy, roztáčející zničující kolotoč závislostí českých dětí.

Kultura by dále měla mít na zřeteli mechanizmy zabraňující dostupnosti ohlupujících heren v bezprostředních sousedstvích škol ve městech Karlovarského kraje a morálně úpadkové formy obchodu vytěsnit dalece z jejich center.