Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu.

Češi, vymíráme!

Rodí se méně dětí než je přirozený úbytek populace.Na jednu plodnou ženu připadá jen 1,18 dítěte, což nestačí ani na pouhou reprodukci národa. Roste podíl dětí narozených mimo manželství -28,5%.Rozvodovost stoupla na 49%. I přes tato neradostná fakta však manželská rodina představuje nejčastější typ soužití. Demografické průzkumy ukazují, že lidé nemají tolik dětí, kolik by chtěli.Zdá se, že klíčem k vyřešení problému extrémně nízké plodnosti je zajištění slučitelnosti práce a rodiny.

Nedávno přijaté reformy v ČR se dotknou nejvíce právě rodin s dětmi.Výše porodného se snížila, okruh rodin, které pobírají přídavky se zúžil, daňová reforma přinesla zrušení společného zdanění manželů, které nejvíce využívali rodiče na rodičovské dovolené. Z důvodu zrušení těchto výhod lze očekávat, že pro část populace bude snížení finanční podpory státu znamenat další omezení počtu dětí v rodině.

Mít dítě se stává luxusem a rodina, která se rozhodne mít dětí více, se dostává na okraj společnosti. Práce v rodině není totiž trhem oceňována. V ČR je pozornost soustředěna pouze na rozvoj opatření týkající se pouze rodičovské dovolené a jsou opomíjené jiné formy péče o děti, které jsou v ostatních státech běžně využívané. Podpora rodiny je chápána jen jako součást sociální politiky a soustřeďována na finanční transfery v systému sociálního zabezpečení. Jednotlivá přijímaná opatření jsou často nesystémová, mnohdy dokonce protichůdná!

Naše hnutí Vám populisticky neslibuje, že zajistí rodinám s dětmi několikanásobně vyšší porodné nebo pěticiferné přídavky na děti. Myslíme si, že kromě finančních opatření je potřeba podporovat slaďování rodinných a profesních rolí. Zásadní kroky chceme soustředit do podpory snadného návratu rodičů po rodičovské dovolené do zaměstnání a posílení povědomí o existenci rodiny a jejích potřeb. Jsme přesvědčeni, že rodinná politika musí být uplatňována přímo tam, kde rodiny žijí. Nemá rodinám nic vnucovat, ale nabídnout jim pomoc k uskutečnění jejich představ a přizvat je ke spolurozhodování. V zájmu kraje a jednotlivých obcí by mělo být, aby za silné podpory samotných občanů, k nimž rodiny s dětmi samozřejmě patří, vytvořily takový životní prostor, který by byl pro rodiny s dětmi přitažlivý. V budoucnu obstojí takové obce, které lidem nabídnou v bezprostřední blízkosti bydliště podmínky odpovídající co nejlépe soukromému životu a tím získají i dostatek schopných lidí, kteří budou chtít v první řadě pracovat u těch zaměstnavatelů, kteří budou pružní a budou zohledňovat jejich osobní požadavky.

Rodinná politika je průřezová politika a vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran, zvláště spolupráce s hospodářskou sférou. Dotýká se těchto oblastí:

 • bydlení
 • trhu práce
 • životního prostředí
 • zdravotnictví
 • tvorby hodnot
 • vzdělávání a poradenství

 • Základní cíle vidíme v posilování povědomí o existenci rodiny a jejích potřeb.

  chceme po vzoru ze zahraničí vytvořit virtuální atlas rodin (v tištěné nebo CD podobě), kde jsou aktuální seznamy nabídek, programů a služeb pro rodiny, které nabízejí vzdělávací zařízení, spolky, církve, hospodářská sféra, odbory atd.

 • chceme podporu asistenčních služeb a hlídání dětí
 • chceme dobudovat síť hřišť na sídlištích, v okolí nákupních center, centrech měst a obcí
 • chceme podpořit vznik herních koutků, "přebalovacích" a "kojících" místností v centrech měst a úřadech, bezbariérový průchod městy
 • chceme plán na omezení domácího násilí a zejména jeho předcházení a včasné odhalení
 • chceme se přihlásit k projektu "Obec příznivá k rodině" - programu podpory rodin na úrovni kraje, měst a obcí vyhlásit soutěž "Obec příznivá k rodině"
 • chceme zřídit krizové centrum s možností krátkodobého pobytu
 • chceme zřídit azylový dům pro matky s dětmi v krizi
 • chceme zřídit kluby pro náctileté
 • chceme podpořit vznik dalších mateřských center
 • chceme podporu protidrogové prevence
 • chceme pořádání příměstských letních táborů
 • chceme podporovat volnočasové aktivity dětí všech věkových skupin

 • pro ulehčení slučitelnosti rodiny a zaměstnání je třeba:

 • usilovat o změny v pracovním právu (otcovská dovolená)
 • podpořit podniky zaměstnávající rodiče s malými dětmi
 • podpořit částečné úvazky a pohyblivou pracovní dobu
 • zajistit více rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů, které umožní vylepšit pracovní zařazení po návratu z rodičovské dovolené
 • motivovat zaměstnavatele, kteří zřídí mikrojesle
 • zlepšit stávající síť jeslí a školek v regionu
 • podpořit rozvoj dalších typů služeb hlídání dětí
 • v rámci dotačních řízení podporovat vznik mateřských center
 • podpořit vznik flexibilních předškolních zařízení pro děti od 1 do 6 let

 • komplexní opatření na zlepšení finanční pomoci rodinám:

 • podpořit rodiny na krajské a komunální úrovni při stanovování různých poplatků a vstupného
 • finanční podpora organizací zabývajících se problematikou rodinného života

 • K dosažení výše uvedeného chceme zřídit "Výbor pro rodinu" na Krajském úřadě, ve kterém budou i zástupci rodin. Jeho úkolem bude mapovat situaci rodin, navrhovat konkrétní opatření pro zlepšení života rodin v regionu a kontrolovat jejich plnění.