Chceme přehodnotit nedomyšlenou a jen hrubou mocí politiků nyní prosazovanou „optimalizaci“ krajského školství .

Chceme se snažit o otevření další vysoké školy nebo detašovaných fakult zavedených VŠ v našem kraji.

Budeme se soustředit na následující priority:

 • Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby.
 • Zavádění e-learningu do středních i základních škol.
 • Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
 • Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů.
 • Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
 • Zlepšování podmínek pro využívání IT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
 • Využívání IT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
 • Partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami.

 • Co je důležité:

  Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění nových forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů):

 • Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků.
 • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Včasné zajištění minimální garantované péče o sociálně znevýhodněné děti.
 • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání. Jazykové vzdělávání v kraji žijících cizinců.
 • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.