Upřednostňujeme přechod na expertní řízení.

Politici mají vizi, kterou v čase mohou korigovat, ale zejména se snaží o její skutečné naplňování. Vize je uskutečňována prostřednictvím průřezového řízení, ve kterém jsou zapojeny projektové týmy. Ty jsou řízeny experty - manažery. Předpokládá se, že většina úředníků Krajského úřadu jsou kompetentními profesionály a jsou schopni svoji profesi kvalitně vykonávat. K tomu, aby se smysluplně a efektivně zapojili do fungování úřadu, potažmo kraje, musí být kvalitně vedeni a musí mít jasné zadání.

Za současné situace, kdy jsou úředníci de facto úkolováni politiky - uvolněnými náměstky nebo radními - specialisty na cokoliv, o jejichž odbornosti se dá mnohdy s úspěchem pochybovat, je kvalitní řízení paralyzováno. Tito lidé (politici) sledují často své osobní či skupinové zájmy. Z toho pak vycházejí jejich leckdy již nevratné kroky , které jsou motivovány nikoliv naplňováním potřeb regionu a jeho obyvatel, ale plněním kapes svých a spřátelených lobby.

"DOKTOŘI" mají jednoduché řešení. Politici nechť jsou kontrolory a ochránci vize, nikoli jejich vykonavateli. Zastupitelé a z nich vzešlí radní budou neuvolnění. Jedinými uvolněnými politiky bude hejtman a jeho jeden nebo dva náměstci. Tento krok uspoří finanční zdroje za mzdy a především pak zabrání nekoncepčním a nevýhodným krokům, které zkorumpovaní politici prováděli zejména s ohledem na vlastní prospěch. Kraj ušetří další velké peníze za nesmyslné prodeje podhodnoceného majetku, předražené a nekoncepční investice, nákup rovněž předražených a často nepotřebných služeb, atd.

Politické vedení kraje prostřednictvím příslušných nástrojů vybere a jmenuje špičkové manažery jednotlivých oblastí (regionální rozvoj, nové technologie, doprava a silniční hospodářství // kultura, památková péče,cestovní ruch //zdravotnictví, školství a sociální věci // životní prostředí, zemědělství a obnova krajiny // legislativa, správa majetku a regionální rada soudržnosti //ekonomika, financování a informační systém).

Na jejich činnost bude politické vedení kraje dohlížet a účinně je kontrolovat. Bude dbát , aby veškeré kroky byly v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje kraje, tedy s původní vizí. Opozice pak převezme standardní roli hlídacího psa štěkajícího na politické vedení, pokud podnikne nekompetentní kroky. Konečně se tak po dlouhé době vrátíme ke vztahu pozice x opozice, který je smysluplný.


Podrobnější popis změny řízení kraje

Současná situace

Statutárním orgánem kraje je zastupitelstvo, které je voleno na čtyřleté období a volí radu, hejtmana a náměstky kraje. Zastupitelstvo zřizuje odborné výbory, rada odborné komise. Tyto orgány mají v současné době následující strukturu:

Výbory:
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
 • Výbor pro národnostní menšiny
 • Výbor pro regionální rozvoj
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální věci
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální věci


 • Komise:
 • Komise dopravní
 • Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
 • Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
 • Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
 • Komise pro tělovýchovu a sport

 • V rámci kraje v současné době funguje více než dvacet mikroregionů (sdružení obcí se specifickými cíli). Tímto vzniká velká roztříštěnost cílů na území, které svým počtem obyvatel a rozlohou je obrazně řečeno na úrovni středně velkého města v sousední Spolkové republice Německo. Kraj souběžně vykonává přenesenou působnost centrálních státních orgánů (ministerstev,úřadů) a má své zastoupení v Evropském parlamentu.

  Činnost samosprávy zabezpečuje krajský úřad, v jehož čele stojí ředitel jmenovaný radou. Krajský úřad má v současnosti následující strukturu odborů.

 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor ekonomický
 • Odbor informatiky
 • Odbor investic a grantových schémat
 • Odbor kanceláře hejtmana
 • Odbor kanceláře ředitele úřadu
 • Odbor kontroly
 • Odbor krizového řízení
 • Odbor majetkoprávní
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor správy agendy, dozoru, KŽÚ
 • Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • Odbor vnitřních záležitostí
 • Odbor zdravotnictví
 • Oddělení vnitřního auditu

 • Kraj je souběžně zřizovatelem řady příspěvkových organizací, které spolufinancuje. Stejně tak je vlastníkem majetku nemocnic, které jsou zabezpečovány Krajskou nemocnicí a.s. a vlastníkem Krajského letiště spol. s r.o. Struktura příspěvkových organizací je následující.

 • Střední školy (gymnázia, střední odborné školy) a zařízení služeb (ubytování,poradenství)
 • Kulturní zařízení (krajské muzeum,galerie a knihovna)
 • Sociální zařízení (domovy pro seniory a zdravotně postižené)
 • Zdravotnická zařízení (záchranná služba, léčebna dlouhodobě nemocných, dětský domov)
 • Dopravní organizace (správa silnic Karlovy Vary a Sokolov)

 • Celý organizační systém má následující strukturu, která je charakteristická vertikálním a oborovým řízením. Jeho základní nevýhodou je v souladu s poznatky managementu nízká koordinovanost činnosti, prosazování resortních zájmů a konkurenční boj o omezené finanční zdroje.

  současné řešení


  Návrh řešení

  Základním principem řízení se z naší strany stane uplatnění pružného, projektového a týmového řízení, které bude eliminovat základní nedostatky v současné době uplatňovaného systém. Těmi jsou kromě výše uvedeného i růst byrokracie a prokorupční prostředí. Princip řízení je následující.

  návrh řešení

  Základním krokem pro uplatnění nového principu řízení je prosazení následujících technicko-organizačních opatření.

  Rozvoj kraje bude řízen mezioborově prostřednictvím projektových týmů (manažeři, experti a specialisté krajského úřadu). Smyslem je zvýšení koordinace činnosti, efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků.

  Stálými výbory budou pouze výbor finanční a kontrolní. Ostatní komise a výbory budou nahrazeny projektovými týmy. Externí odborníci (specialisté) budou placeni z uvolněných zdrojů výborů a komisí.